□ Poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez:

 

firmę Lukmar System Maria Wiśniewska z siedzibą w Wejherowie, ul. Jakuba Wejhera 20/21, NIP: 588-114-73-54, REGON: 220994852, reprezentowaną przez Panią Aleksandrę Wiśniewską,

 

w celach marketingowych – otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie  adres e – mail oraz telefonicznie informacji handlowej.

 

Poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy oświadczasz, że: 

Wiem, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.

Wiem, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Mam prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli przetwarzanie moich danych może naruszać przepisy prawa.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Pani Maria Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

Lukmar System Maria Wiśniewska z siedzibą w Wejherowie, ul. Jakuba Wejhera 20/21, NIP: 588-114-73-54, REGON: 220994852

e-mail: kontakt@lukmar.info.pl

tel.  600-850-977

reprezentowana przez Panią Aleksandrę Wiśniewską

 1. PUNKT KONTAKTOWY

Administrator danych osobowych ustalił punk kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych przez e- mail: kontakt@lukmar.info.pl lub pisemnie na adres – Lukmar System Maria Wiśniewska z siedzibą w Wejherowie, ul. Jakuba Wejhera 20/21.

 • CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • zawierania i wykonania umowy o świadczenie usługi pośrednictwa nieruchomości,
 • zawierania  umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej,
 • prowadzenia działań marketingowych, informowania o aktualnych ofertach,
 • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma, reklamacje i wnioski,
 • archiwizacji

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Państwa dane osobowe pochodzą z następującego źródła: bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie internetowej administratora danych osobowych.

Administrator danych osobowych nie przewiduje przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu/celach niż określony w pkt IV niniejszej informacji. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż określony w pkt IV niniejszej informacji, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

 

 1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne
 • dane adresowe
 • dane kontaktowe

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorca przekazywanych przez Państwa danych osobowych są:

 • podmioty, którym administrator danych osobowych  powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia, tj. deweloperzy, obsługa serwisu komputerowego, obsługa księgowo – rachunkowa,
 • organy władzy publicznej, którym administrator danych osobowych jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazać dane osobowe, np. US,
 • administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora danych osobowych prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu – w tym celu informowania użytkowników o aktywności administrator danych osobowych oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w celu jest uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), polegający na promowaniu

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

 

 • ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych osobowych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Państwa dane osobowe.

 

 • CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

 • przepisów prawa, które mogą obligować administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych przez określony czas (np. przepisy ustawy o rachunkowości, Kodeksu cywilnego),
 • okresu, przez jaki są realizowane umowy,
 • okresu, przez jaki podejmowane są działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przez okres udzielania odpowiedzi na państwa pytania i wnioski),
 • okresu przedawnienia wynikający z zawartych umów,
 • okresu, na jaki została udzielona zgoda.

 

W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych osobowych do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy, do czasu wykonywania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, upływu okresu przedawnienia wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż 10 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego) od daty wymagalności danego roszczenia.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

Mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych, uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) ,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO)),
 5. żądania przeniesienia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych osobowych wskazanego przez siebie (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).

 

 

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Administrator danych osobowych informuje, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

 

 

 

Telefon +48 600 850 977

Telefon +48 728 454 475

Adres Biuro Spotkań: ul. Sobieskiego 229/4 84-200 Wejherowo Siedziba: Plac Wejhera 20/21, 84-200 Wejherowo